Ett företag går igenom otaliga situationer under sin livstid då juridisk sakkunskap behövs för att lösa olika problem som uppstår. Allt från att grunda ett företag, välja dess företagsform, att ta hand om personalen, köpa fastigheter eller sanera företaget är alla exempel på situationer som är juridiskt viktiga och som har en stor betydelse för företaget. De juridiska utmaningar som företaget ställs inför påverkar ofta hela företagets välmående och verksamhet.

För att du ska kunna fokusera på ditt sakkunnigområde, arbetet i ditt företag, låt oss ta hand om de juridiska problemen då de uppstår. PsyJuridica sköter juridiska frågor med anknytning till företag på finska och svenska. För oss är det viktigaste i arbetet en respekt för bägge parterna i uppdraget samt att främja människans, och därmed också företagets, välmående.

Arbetsrätt

I arbetsgivarens vardag är personalen en av företagets största resurser. Tidvis kan problem bland de anställda orsaka svårigheter som har omfattande påverkan på företagets funktionsförmåga. Oklarheter gällande kollektivavtal, arbetsavtal, inhyrd arbetskraft, arbetssäkerhetsfrågor eller upplösande av ett arbetsförhållande kan väcka frågor och motstridigheter bland personalen på företaget. Det är speciellt viktigt för arbetsgivaren att vara medveten om de vederbörliga förfaringssätten till exempel då företaget går igenom samarbetsförhandlingar eller organisationsförändringar. Vi erbjuder rättsliga och psykologiska konsulttjänster i alla dessa och motsvarande arbetsrättsliga situationer.

Vårt företags psykolog har expertkunnande i lösningsfokuserad korttidsterapi samt lång erfarenhet av medling. För att arbetsrättsliga utmaningar i ett företag ska hitta en lösning så snabbt som möjligt, samt orsaka minsta möjliga skada och kostnader för parterna i konflikten, är medling ofta det bästa sättet att närma sig situationen. Både vårt företags jurist samt psykolog kan vara närvarande vid medlingen och hjälpa parterna till en så smärtfri lösning på konflikten som möjligt. Efter en lyckad medling är det lättare för de inblandade parterna att återgå till arbetet, än efter en längre rättslig process.

Vår byrå kan vid behov fungera som konsulter för företag i frågor gällande kommunikationspsykologi och juridiskt ansvar. Det sätt som företaget kommunicerar om arbetstvisten, både internt och externt, har ofta en direkt påverkan på företagets image. Det kan även ha en direkt eller indirekt påverkan på slutresultatet i en eventuell rättsprocess.

Avtalsrätt

Oberoende av ett företags verksamhetsområde blir avtalsrättsliga frågor kontinuerligt aktuella. Avtalsrätt är juridikens kärna, och att göra upp ett bra avtal kräver utmärkta kunskaper i avtalsrätt. Vi kan hjälpa företag i alla avtalsrättsliga frågor och utmaningar, med allt från att göra upp ett avtal till att avgöra hur det ska tolkas och tillämpas. Vi assisterar även företag i förhandlingar om avtalsvillkor samt i tvistemål gällande oklarheter i avtal. På klientens begäran gör vi upp enskilda avtal till specifika situationer, samt färdiga avtalsmodeller för att möta företagets dagliga behov.

I avtalstvister mellan företag fungerar vi som skiljemän. Medling och skiljemannaförfarande är, i jämförelse med rättegångsförfarandet, effektiva, snabba och kundinriktade lösningar på tvister. En förlikning besparar kunden kostnader och möjliggör att kunden själv kan påverka lösningen av tvisten.

Skadeståndsrätt

Olika typer av olyckor och skadehändelser är återkommande fenomen i ett företags vardag. Att utreda ansvarsgrunderna, kausaliteten mellan missödet och följderna samt att komma överens om ersättningen är de centrala frågorna i skadeståndsrätten. För arbetsgivaren är det viktigt att veta på vilket sätt han i och med sin position är ansvarig över den uppkomna situationen, samt hur olika typer av skador påverkar ersättningsansvaret. Situationen förändras beroende på om det till exempel är frågan om en förmögenhetsskada eller sakskada. Avgörande är även om skadan skett mellan parter i ett avtalsförhållande eller om den riktar sig mot en utomstående person. Vår byrå har färdigheterna att hjälpa både offret för skadan samt skadevållaren i alla skadeståndsrättsliga ärenden.

Konfliktlösning

Juridiska tvister kan gälla de flesta rättsområden, frågor från avtalsvillkors betydelse till fastigheters kvalitetsfel. I konfliktlösning är det viktigt att vara medveten om bägge parternas synvinkel på motstridigheten, samt att sträva efter en förlikning eller kompromiss mellan parterna så långt det är möjligt. I medlingssituationer har våra klienter möjlighet att få hjälp av vår psykolog, som är specialiserad i lösningsfokuserad psykoterapi och har många års erfarenhet av att analysera människors beteende i konflikt. Också byråns ansvarige jurist har flera tiotals års erfarenhet av konfliktlösning.

Medling är alltid den rekommenderade lösningen på juridiska tvister. Med hjälp av en förlikning kan parterna undvika rättegångskostnader och lösningen sparar även dem från en krävande rättegångsprocess. Efter en lyckad medling kan parterna lättare lämna meningsskiljaktigheterna bakom sig och spara både den tid och energi som de annars hade använt i rätten. Vid en förlikning får parterna känna sig delaktiga i beslutsfattandet samt påverka konfliktens slutresultat. Ifall medlingen är omöjlig mellan parterna strävar våra jurister efter att uppnå det bästa möjliga slutresultatet för vår klient i rätten.

Fastighetsrätt

Att köpa och hyra ut en fastighet eller att hitta passliga lokaler för verksamheten är viktiga och långtgående beslut för företaget. Dessa exempel samt många andra fastighetsrättsligt betydelsefulla situationer kan bli ett av företagets största problem, eller alternativt en betydande faktor i företagets framgång. Många andra rättsområden hör tätt ihop med fastighetsrätten. Exempelvis spelar specifika och avvägda avtal en speciellt viktig roll vid fastighetsrättsliga köp och motsvarande situationer, då dessa beslut ofta är betydande för företagets ekonomi. Många rättsliga frågor kan även uppstå då man hyr ut fastigheter, är involverad i byggprojekt eller hittar dolda fel i fastigheten man köpt. Ju tidigare företaget bestämmer sig för att ty sig till sakkunnig juridisk hjälp, desto större möjligheter har våra jurister att hjälpa företaget exempelvis i de olika skedena i ett företagsköp eller i en eventuell rättegångsprocess.

Insolvensrätt

Ett företag är betalningsoförmöget då det inte klarar av att betala sina räkningar på förfallodagen, och denna oförmåga inte är tillfällig. I en situation då företaget är insolvent, eller då företaget hamnar i ekonomiskt trångmål, finns det en mängd rättsliga problem som måste åtgärdas. Besluten som fattas i den här situationen påverkar företagets framtida verksamhetsförutsättningar. Till exempel är det möjligt att höja på företagets betalningsförmåga genom omorganiseringar. En frivillig företagssanering kan även hjälpa företaget ur en till synes omöjlig ekonomisk situation.

Ju tidigare företaget är i kontakt med våra jurister då företagets ekonomiska situation försämras, desto bättre är chanserna att rädda företaget från ett konkursförfarande. Ifall situationen redan fortskridit för länge och en konkurs är det enda tänkbara alternativet för företaget, kan vi hjälpa klienten i konkursens olika skeden. Utmätnings- och realiseringsärenden samt eventuell återvinning till konkursboet är alla aktuella juridiska frågor då ett företag går i konkurs. Vår byrå kan med gedigen erfarenhet hjälpa klienten igenom denna krävande process.