Juristerna på vår byrå sköter frågor gällande familjerätt, arvsrätt, arbetsrätts, avtals- och skadeståndsrätts, straffrätt samt boendefrågor för privatpersoner, samfund och företag.

Du kan komma överens om ett möte via e-post eller telefon. Vår byrå sköter juridiska frågor även som hembesök i huvudstadsregionen.

Familjerätt (vårdnadstvist och avvittring)

PsyJuridica har agerat sakkunnig i flera familjerättsliga frågor.

Vi uppgör äktenskapsförord och levererar råd i alla äktenskaps och samboendefrågor, eller tjänster som vi erbjuder. Till denna rådgivning är det möjligt att lägga till psykologiska rådgivningstjänster, eller tjäster som vi erbjuder i samband med att par överväger att separera.

I familjerättsliga frågor kan våra jurister utföra avvittringar, åtskiljande av egendom eller fungera som skiftesmän vid upplösning av samägande. Vi betjänar våra kunder som rättegångsbiträde i skilsmässor eller upplösande av samboförhållanden, i frågor gällande underhållsbidrag för barn, samt tvister gällande vårdnad och umgängesrätt.

I enlighet med vår byrås värderingar samt god advokatsed börjar de skilsmässorelaterade familjerättsliga tvisterna i största delen av fallen med ett försök att medla med motparten. En förlikning besparar kunden kostnader och främjar parternas samarbete i framtiden, bland annat i frågor gällande gemensamma barn. Föräldrarnas försoning är alltid en fördel för barnet. I försoningsförhandlingarna är det möjligt att vår byrås psykolog medverkar. Psykologen är specialiserad på lösningsfokuserad försoning. Ifall det inte är möjligt att uppnå en försoning strävar våra jurister efter att uppnå det bästa möjliga slutresultatet för vår kund i rätten.

I familjerättsliga frågor är det möjligt att vår lagavdelning, med kundens tillåtelse, konsulterar antingen vår byrås egen psykolog och psykoterapeut och/eller byråns barnpsykiatriska- och psykologiska sakkunnignätverk. Typiskt gäller denna typ av expertkonsultering:

a) Barnet (t.ex. en bedömning av hur ofta umgänge mellan barnet och föräldern ska ske, eller en bedömning över eventuellt behov av psykisk vård)

b) Barnets andra förälder (t.ex. möjliga försök att skapa ett avstånd mellan barnet och den ena föräldern, eller alternativt bedömning över de förutsättningar och kunnande som krävs av föräldern för att trygga barnets uppväxt)

c) Rättsprocessen (t.ex. bedömning över den ena förälderns karaktär under planeringen av rättegångsstrategin eller en bedömning över hur rättsprocessen eventuellt påverkar barnet)

Arvsrätt (testamenten, arvsskiften)

Lagavdelningen på vår byrå sköter alla uppdrag gällande arvsrätt. Vi gör upp testamenten och arvsskifteshandlingar, sköter bouppteckningar samt biträder dödsbon och enskilda delägare i olika arvsrättsliga situationer.

Vi uppmuntrar människor att göra upp ett testamente för att undvika arvsrättsliga tvister, samt för att underlätta arvsskiftet. Enligt vår erfarenhet är det speciellt viktigt att uppgöra ett testamente i ombildade familjer. Utöver möjligheten att uppgöra ett skriftligt testamente, erbjuder PsyJuridica även en möjlighet för kunden att göra en testamentvideo. Det huvudsakliga målet med testmentvideon är att klargöra de val personen gjort och förmedla viktiga tankar, förhoppningar och känslor till arvingarna. Utöver testamentvideon krävs alltid ett skriftligt testamente.

I samband med arvsrättsliga uppdrag uppkommer ofta olika psykologiska processer, så som sorgearbete, de utmaningar arvsskiftet ställer på bland annat syskonrelationer, samt reaktioner till ett arv som inte motsvarat förväntningarna. I samband med arvsrättsliga tjänster kan vår lagavdelning med kundens lov konsultera byråns psykologiska avdelning. Vi har goda erfarenheter av bland annat tillämpning av den lösningsfokuserade medlingen på arvsrättsliga konflikter och frågor som uppstått mellan släktingar.

Arbetsrätt (arbetstvister, osakligt bemötande, diskriminering i arbetslivet)

Vid behov sköter vår byrå rättsliga uppdrag som berör konflikter i arbets- och tjänsteförhållandet. Exempel på dessa är problem och utmaningar som uppstår då arbetet upphör, utredningar gällande diskriminering i arbetslivet, organisationsförändringar, uppgörandet av arbetsvillkor och tolkning av frågor i arbetsavtalet, arbetssäkerhetsfrågor, uppföljning av likabehandlingslagens bestämmelser, samt frågor gällande uppsägningar och hävningar av arbetsavtal.

Under de senaste åren i Finland har diskriminering i arbetslivet ökat, liksom rättskränkningar mot arbetstagarnas rätt att bli lika behandlade. Arbetstagarens subjektiva upplevelse om att ha blivit orättvist behandlad garanterar inte att fallet är framgångsrikt i en rättslig process. I den slutgiltiga bedömningen av konflikten spelar bl.a. de framförda bevisen och arbetsgivarens möjliga motiveringar för de aktuella handlingar en central roll. På grund av detta behöver en person som upplever diskriminering i arbetslivet enligt vår erfarenhet handledning i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna samla bevisning. Lagstiftningen gällande diskriminering i arbetslivet är mycket svårt att greppa för en lekman och därför går vi detaljerat igenom varje fall med kunden, speciellt frågor gällande bevisning och olika tolkningsmöjligheter.

Arbetsrättsliga tvister är allt för ofta traumatiserande upplevelser för de utsatta personerna samt för arbetsgemenskapen. Många vederbörande i arbetstvister blir enligt vår uppfattning utsatta för depression, traumabaserade stressreaktioner och ångest. Arbetstvister är typiskt sett utdragna, vilket försämrar parternas psykiska välmående. I arbetsrättsliga tvister erbjuder vi kunden en möjlighet att få hjälp av den psykologiska avdelningen för att psykiskt klara av rättsprocessen.

Arbetstvisterna bildar en risk för företagens rykte. Ingen vill profilera sig som en arbetsgivare som behandlar sin personal respektlöst och bryter mot lagen. Vår byrå kan vid behov fungera som konsulter för ett företag i frågor gällande kommunikationspsykologi och juridiskt ansvar. Det sätt som företaget kommunicerar om arbetstvisten, både internt och externt, har ofta en direkt påverkan på företagets image. Det kan även ha en direkt eller indirekt påverkan på slutresultatet i en eventuell rättsprocess.

Boende (fastighetsköp, grannkonflikter, hyresfrågor)

Vår byrå sköter tvister och frågor gällande fastighetsköp, byggen, entreprenader och frågor gällande bostadsaktiebolag, som till exempel grannkonflikter, samt hyresrättsliga uppdrag.

Att bygga, köpa eller sälja en bostad är för många människor ett stort och viktigt beslut. I tvister gällande bostads- och fastighetsköp, samt konflikter gällande entreprenader, är det ofta frågan om ett kvalitetsfel. Då har bostadens köpare, eller personen som låtit bygga bostaden, beroende på situationen rätt till hävning av köpet, alternativt prisnedsättning och/eller skadestånd. Försäljarens/byggherrens och köparens uppfattning om skadan och ersättningens storlek varierar ofta.

Enligt en undersökning som Östra Finlands universitet genomfört vill en stor del av finländarna inte lägga sig i grannens göranden, men en fjärdedel har en granne som det är svårt att komma överens med och för 3 % av befolkningen besvärar grannkonflikter vardagen märkbart. Vid osämja mellan grannar gäller konflikterna ofta renoveringar, tillbyggen till huset, planläggningen av tomten eller miljön på annat sätt, t.ex. förändringar på gårdsplanen eller i gemensamma utrymmen. Klagan till myndigheter tynger vardagen.

Vår byrå sköter bostads- och fastighetstvister genom medlingsförhandlingar och rättegångsprocesser. Vid behov fungerar vi även som skiljemän mellan företag i tvister gällande boende och byggande. En tvist gällande dylika frågor kräver ofta även utlåtanden av andra sakkunniga, som exempelvis av handelskammaren godkända varukontrollörer, en ingenjörsbyrå, en läkare specialiserad på symptom orsakade av mögel eller en tjänsteman från vederbörande byggnadstillsynsmyndighet. För att bespara kunden kostnader och främja parternas välmående och hälsa är det viktigt att sträva efter ett snabbt utförande av objektiva undersökningar och uppnå en förlikning parterna emellan. Om utförandet av de behövliga reparationerna skjuts upp förlängs de inblandade parternas symptom, samt ökar familjemedlemmarnas stress och oro över hälsan. En bostadstvist som framskrider ända till rätten orsakar dessutom ekonomisk och psykisk stress för vederbörande personer.

En lyckad lösning på grannkonflikter förutsätter förutom juridik även kunskap om att behandla människor. Ett avgörande i den rättsliga tvisten löser inte inflammerade grannförhållanden och kan i vissa fall bara förvärra situationen. I samband med bostads- och fastighetstvister utnyttjar vid behov vår byrås psykologiska expertis, bland annat för att få tvisten löst utan en rättsprocess. Vi har goda erfarenheter av att tillämpa lösningsfokuserad medling på denna typ av rättstvister.

Avtalsrätt och skadeståndsrätt

Vi biträder både företag och privatpersoner i uppgörandet av avtal samt avtalsförhandlingar. Vid behov uppgör vi avtal och hjälper i tolknings- och tillämpningsfrågor gällande avtalen. För att uppgöra ett bra avtal förutsätts goda kunskaper i avtals- och skadeståndsrätt.

Vår byrå sköter bland annat skadeståndsrättsliga krav på basis av personskador, sakskador och förmögenhetsskador, ur både den skadeståndsberättigades samt skadegörarens synvinkel. De skadeståndsrättsliga fallens centrala frågor gäller bedömning av ansvarsgrunder, kausalsamband samt ersättningsbeloppet.

De uppdrag vår byrå sköter gällande avtals- och skadeståndsrätt börjar näst intill utan undantag med ett försök att medla med motparten.

I avtalstvister mellan företag fungerar vi som skiljemän. Medling och skiljemannaförfarande är, i jämförelse med rättegångsförfarandet, effektiva, snabba och kundinriktade lösningar på tvister. En förlikning besparar kunden kostnader och möjliggör att kunden själv kan påverka lösningen av tvisten.

Förlikning av tvister förutsätter ett "psykologiskt öga" för parternas behov, känslor och mål. Enligt vår erfarenhet har bland annat en ursäkt stor inverkan på om parterna uppnår en förlikning eller inte. Många människor är färdiga att göra kompromisser och rucka på sina krav om bådas synvinklar förs fram i en konstruktiv anda. Om förlikning inte kan uppnås strävar våra jurister efter att uppnå det bästa möjliga slutresultatet för vår kund i rätten.

Straffrätt

I brottmålsärenden företräder PsyJuridica såväl offer, d.v.s. målsägande, som åtalade, d.v.s. svarande. En rättvis rättegång förutsätter att både brottsoffret och den person som misstänks för brottet har rätt till juridisk representation som driver huvudmannens fördel.

I vårt arbete tar vår byrå i beaktande brottsärendens eventuella särskilda karaktär och arbetar på olika sätt för att brottsoffret ska behandlas på ett känsligt sätt under rättsprocessens gång. Vi tar även EU-direktivet om brottsoffers rättigheter, som trädde i kraft i maj 2016, i beaktande. Vid behov tar vi reda på vilka möjligheter det finns att ta till skyddsåtgärder under rättsprocessen, som exempelvis hörande bakom en skyddsskärm, med hjälp av videoförbindelse eller videoupptagning eller utan den åtalades eller allmänhetens närvaro. Vi går även vid behov igenom din rätt till användandet av en stödperson och guidar dig till Brottsofferjourens stödtjänster.

Oberoende om det är frågan om ett biträde för målsägande eller svarande är det viktigt att kontakta vår byrå i ett tidigt skede, gärna redan då förundersökningen inleds. Det här möjliggör att vi kan bistå dig ända från början, fungera som ditt stöd och berätta för dig hur brottsprocessen kommer att fortsätta. För oss är det viktigt att polisens förundersökning förverkligas sakligt, professionellt och på ett sätt som respekterar individen. Av egen erfarenhet har vi upplevt att det främjar brottsoffrets psykiska ork då biträdet är med redan i ett tidigt skede av processen.

Stöd för att mentalt orka och för att lindra stressen under processens olika skeden är viktigt. Vid behov har du möjlighet att i sådana situationer konsultera psykologer som arbetar vid vår byrå. Många av våra kunder upplever att de har fått värdefull hjälp under rättsprocessen av våra psykologiska processtödstjänster, där vi bland annat använder oss av EMDR-metoden. I vissa fall har det här möjliggjort att målsägande har kunnat närvara vid rättegången, vilket inte annars hade varit möjligt.

Den ansvariga juristen vid vår byrå har flera årtiondens arbetserfarenhet av såväl nationella som av internationella straffrättsliga ärenden. Utöver detta har psykologen vid vår byrå under flera år arbetat inom polisen och således tillfört stödtjänster inom sitt eget sakkunnigområde till polisen. Till brottsärenden hör ofta krävande bevisfrågor. Det faktum att det rättsliga biträdet känner till förundersökningens olika skeden och polisens arbetssätt och arbetskultur är i de här situationerna till en stor fördel.