”Ja sku aldrig välja en byrå utan psykologiskt kunnande då ja vet hur mycket hjälp man får på det här sättet”

– Ett konstaterande av en av våra kunder, som utnyttjat både de juridiska och psykologiska tjänsterna på vår byrå


PsyJuridica sköter uppdrag och konsulteringar gällande juridik, psykologi, psykoterapi och arbetshandledning av mycket varierande slag. Nedan hittas exempel på uppdrag vi fått under de senaste åren. Vår byrå konsulterar även vid behov vårt nätverk av experter: ekonomer, psykiater, psykologer, barnpsykologer- och psykiater, säkerhetsbranschens experter eller övriga sakkunniga i samband med uppdragen.


Fall gällande företags- och arbetslivsfrågor

Vi fungerade som organisationens utredningsman i en konflikt i arbetsgemenskapen, där organisationens verkställande direktör blev misstrodd och hade förlorat styrelsens förtroende. Vi utredde den verkställande direktörens handlingar och deras lagenlighet, samt gav organisationen en redogörelse för vilka psykologiska faktorer som lett till bristen på förtroendet.

Olagliga uppsägning och arbetsdiskriminering är tunga processer både för företaget och alla arbetstagare. Vi har biträtt flera arbetstagare i rätten i fall gällande osakligt bemötande och olagliga uppsägningar.

Vi assisterade ett familjeföretag med att reda ut deras inflammerade relationer i hopp om att befrämja det fortsatta samarbetet. En konfliktanalys på organisationens omfattande konflikt uppgjordes med hjälp av intervjuer med samtliga parter. Enskilda och gemensamma träffar och medlingsförhandlingar anordnades för organisationens nyckelpersoner, med hjälp av vilka förutsättningarna för ett fortsatt samarbete uppnåddes.

Vi assisterade en advokatbyrå i deras uppdrag att biträda en organisations ledare, som blivit åtalad för osakligt bemötande. Vi gjorde upp en rättspsykologisk undersökning samt en redogörelse för de rekvisit som gäller för osakligt bemötande. En av våra sakkunniga vittnade även i saken i rätten.

Vi assisterade en organisation vid tillsättandet av en chefspost. Organisationen fick konsulthjälp av oss gällande arbetsintervjun och uppgörandet av frågor. Vi fungerade som observatörer under intervjutillfället, vart efter vi gjorde upp en psykologisk evaluering gällande respektive sökandens styrkor och svagheter i förhållande till den arbetsposition som skulle fyllas.

Vi assisterade en utbildningsorganisation i ett fall gällande uppsägningen av en studierätt. Studeranden i fallet hade visat sig vara olämplig för den aktuella branschen. Studierättens avslutande och återförande regleras i en lag som trätt i kraft i Finland 1.1.2012, den så kallade SORA-lagstiftningen. En heltäckande psykologisk utredning gjordes på den studeranden som skulle bedömas. På basis av utredningen uppgjordes ett psykologiskt utlåtande till uppdragsgivaren. Organisationen fick även konsulthjälp av vår byrå innan hörandet av studeranden.

Vi assisterade en arbetstagare att bearbeta en upplevelse gällande diskriminering i arbetslivet samt dess juridiska bedömning. Vi ordnade en gemensam medling för arbetstagaren med en psykolog samt en jurist närvarande, utredde de juridiska frågorna som var aktuella i fallet, svarade för medlingstillfället tillsammans med arbetsgivaren samt fastställde ett förlikningsresultat. Med hjälp av förlikningen undvek vi en långvarig rättegångsprocess i fallet.

Olaga förföljelse kan även rikta sig mot ett företag. Vi assisterade en organisation gällande bedömningen av de störningar samt förföljelse organisationen upplevt. Vi gjorde upp en psykologisk bedömning av hotet i situationen samt en utvärdering av de följder eventuella juridiska konsekvenser kunde ha. Vi konsulterade byrån gällande dess inre informationsutbyte och hur det aktuella hotet skulle behandlas inom organisationen.

Vi assisterade en organisation i frågan om en person i ledande ställning som skapade konflikter genom sitt osakliga beteende inom organisation samt i hur detta beteende kunde påverkas. En konfliktanalys på situationen uppgjordes, vi organiserade arbetshandledning för de personer som sjukskrivit sig på grund av personens beteende, samt ett utbildningstillfälle för hela arbetsgemenskapen. Tyngdpunkten i utbildningen låg på de förutsättningar som krävs för en fungerande arbetsgemenskap samt på vilket sätt dessa förutsättningar ska uppnås.

Vi assisterade en organisation och dess arbetstagare i en nära ögat-situation som arbetstagarna råkat ut för utomlands. De reaktioner av traumabaserad stress som uppkommit behandlades tillsammans. Ett psykologiskt avvecklingsmöte ordnades i organisationens kontor i Finland och enskilda arbetstagare i organisation fick via videolink psykoterapi. Senare skolades personalen för kris- och katastrofsituationer och hur dessa ska bemötas.

Vi assisterade en organisation i en fråga gällande ett företagsköp. Vi utredde de juridiska frågor som aktualiserades i fallet och företagets omorganisering. Vi konsulterade även organisationen gällande affärsförhandlingarnas psykologiska aspekter vid företagsköp samt konsulterade genom arbetshandledning en av de personer som hade personliga, vägande beslut att göra i samband med företagsköpet.

Vi har också biträtt en näringsidkare som part i en tvist gällande indrivning.

Helinä och Maaret har även skött många fall av psykoterapi och arbetshandledning i uppdrag på individuell- och gruppnivå. Tyngdpunkten i dessa fall har legat på arbetets psykiska och sociala belastning, hur dessa kan kännas igen och bearbetas, hur svåra klientsituationer ska bemötas och hur psykiska symptom som orsakats av arbetet ska behandlas.


Straffrättsliga fall

Vår byrås ledande jurist har över 30 års erfarenhet av allvarlig och internationell brottslighet, från förundersökning till speciellt ekonomisk brottslighet samt mot person och egendom riktad brottslighet. Vår byrås rättspsykolog har 15 års erfarenhet av att tillämpa psykologisk fakta i polisundersökningen och har fungerat i många straffrättsliga fall som försvarets, polisens och åklagarens sakkunniga. Vår byrås uppdrag gällande straffrättsliga frågor innefattar förutom att biträda klienten under hela rättsprocessen, även rättspsykologiskt sakkunnigarbete och psykoterapeutiskt arbete riktat till brottets målsägande.

Under de senaste åren har vi assisterat privatpersoner och företag som målsäganden samt personer åtalade för brott bland annat i följande brottmål.

 • bedrägeri
 • grovt bokföringsbrott
 • grovt skattebedrägeri
 • intrång i privatlivet
 • brott mot hemfriden
 • ärekränkning
 • olaga hot
 • olaga förföljelse
 • besöksförbud
 • misshandel
 • grovt sabotage
 • våldtäkt
 • sexuellt utnyttjande
 • falsk angivelse

Vi har assisterat flera målsäganden i fall av trakasserier. I dessa fall har vi varit i kontakt med motparten genom ett brev och har ofta avslutat trakasserierna på detta sätt. Ifall detta lyckas undviker klienten brottsanmälan och rättsprocess i saken.

I omhändertagande av barn i enlighet med barnskyddslagen har vi assisterat både barnen och deras föräldrar.

Vi har även assisterat föräldrar gällande misstanke om bortförande av barn och speciellt ur synvinkeln att förebygga detta.

Vi har assisterat socialmyndigheterna i utredningar gällande barnets omständigheter, bland annat genom bedömningar av föräldraskapet på begäran av myndigheterna. Då utförs en heltäckande psykologisk undersökning på bägge föräldrarna, på basis av vilken ett psykologiskt utlåtande uppgörs gällande föräldrarnas personligheter, uppfostringsmetoder och övriga faktorer som påverkar föräldraskapet. Till uppdraget hör också att vittna som sakkunnig i rättegången.

Vi har assisterat flera föräldrar i situationer där de har velat göra en klagan gällande social- och hälsovårdsmyndigheternas ageranden som delaktig i en vårdnadstvist.


Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt

Vi har assisterat flera makar och sambor tillsammans och enskilt gällande upplösning av samägd egendom. Vår byrå strävar alltid i första hand efter en förlikning i saken. Parterna har i många fall fått delta i en medlingsförhandling tillsammans med en specialiserad psykolog, med hjälp av vilken situationen nått en förlikning och en utdragen och dyr rättsprocess har kunnat undvikas.

Vi har assisterat otaliga privatpersoner med uppgörande av testamenten samt gett dem rättspsykologisk konsultation gällande testamentet och hur testamentsviljan ska uttryckas i dokumentet. Att uttrycka sig på rätt sätt kan i bästa fall göra att konflikter gällande arvet kan undvikas samt att testamentets innebörd är lättare att förstå för arvingarna.


Fastighetstvister, hyrestvister och skadeståndstalan gällande fastighetsköp

Våra uppdrag har även innefattat mångåriga tvister mellan aktieägare i bostadsaktiebolag, där det funnits behov av utomstående hjälp, både gällande de juridiska frågorna samt i medlingsförhandlingar och i domstolen. Klienterna har även behövt hjälp i att upprätthålla den egna orken under processen samt med att bearbeta de stressreaktioner som tvisterna har orsakat.

De uppdrag vi skött har även gällt skadeståndsärenden vid husköp. Tvisterna har uppkommit bland annat på grund av mögelskador som bostadens försäljare har vägrat att ersätta.

Vi har även assisterat både hyresgäster och hyresvärdar i fall gällande avslutning av hyreskontrakt samt i de skadeståndstalan som ofta hör till dessa frågor.


Övriga uppdrag

Vi har vid behov erbjudit juridisk hjälp till asylsökande gällande ansökningar om asyl och övriga frågor.

Vår byrås psykoterapeuter har gett enskild- och parterapi i en mängd varierande situationer, som speciellt gällt problem inom parförhållandet, krissituationer i familjen, traumatiska upplevelser, olika psykiska symptom (rädslor, ångest, depression, anspänning) samt handlings- och tankemönster.

Uppdragen som gällt arbetshandledning har tangerat förutom hur utvecklingen av det egna arbetet och arbetshälsan ska ske, även hur krävande arbetsuppgifter och utmaningar ska bemötas och bearbetas (t.ex. arbetets offentlighet, emotionella börda och konfliktsituationer i organisationen).


Utbildning

Under de senaste åren har bland annat följande instanser beställt utbildningstillfällen av oss: Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Laurea ammattikorkeakoulu, Talentum, Handelskammaren, Väestöliitto, Förbundet för mödra- och skyddshem, Finlands Advokatförbunds utbildning, Finlands psykologförbund, Finlands barnpsykiatriska förening, HUS, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Åklagarakademin, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Högsta domstolen, enskilda tingsrätter, hovrätter och socialmyndigheter, Sexpo, Awen Ab, Finansbranschens centralförbund, Suomen dekkariseura, Brottspåföljdmyndigheten, olika sommaruniversitet, olika medlingsbyråer, Polisförvaltningen samt olika ministerium.