psykologiska tjänster

Rättspsykologiska sakkunnigtjänster

Våra rättspsykologiska sakkunnigtjänster omfattar skrivande av utlåtanden, förmedling av psykologisk forskning som en del av juridiska skrivelser, kritisk granskning av motpartens sakkunnighetsintyg, assistans vid medlingsförhandlingar samt rättspsykologisk förberedelse av målsäganden eller vittnen inför rättegång eller skiljemannaförfarande.

Vid vår byrå har vi över 15 års erfarenhet av rättspsykologisk sakkunnigverksamhet. Vi har assisterat jurister i bland annat följande typer av ärenden: arbetsrättsbrott, sexualbrott, brott mot liv, misshandelsbrott, olaga hot, förföljelsebrott, dödsvållande, skadeståndsärenden, grovt äventyrande av trafiksäkerhet och fylleri i sjötrafik samt vid tvister i barns vårdnads-, boende-, och umgängesärenden.

Finlands psykologförbund har upprättat detaljerade anvisningar gällande psykologer som vittnar i rätten och bedömning av psykisk skada. Vi arbetar i enlighet med dessa anvisningar. De yrkesetiska grundpelarna i arbetet med att vittna i egenskap av rättspsykolog är professionellt oberoende, d.v.s. opartiskhet, tystnadsplikt samt främjande av den enskildes grundläggande rättigheter, värdighet och värde. Rättspsykologiskt sakkunnigarbete och rättspsykologiska utlåtanden ger domstolen information om människans beteende som baserar sig på vetenskap och forskning. Rättspsykologerna vid vår byrå uppfyller kriterierna för sakkunniga som får uppträda inför rätten.

Rättspsykologisk konsultation kan omfatta:

 

a) Att en psykolog upprättar ett utlåtande angående en specifik forskningsfråga och vittnar om det i rätten

b) Rättspsykologisk förberedelse av parter eller vittnen inför rättegång

c) Assistans då advokaten upprättar skrivelser eller bedömning av motpartens skrivelse

d) Konsultera juristerna vid medlingsförhandlingar

Arbetspsykologisk träning och arbetsledning


Vår byrå konsulterar arbetssammanslutningar och enskilda arbetstagare i olika situationer som kräver arbets- och organisationspsykologisk sakkunnighet, träning och arbetsledning. Vi har fungerat som medlare i konfliktsituationer inom arbetsgemenskaper, som psykologiska tränare och arbetsledare inom många olika branscher och för personer och smågrupper med olika ställning. Vi har även hållit psykologiska debriefings till följd av situationer där arbetstagarnas säkerhet har varit hotad. I vårt arbete som tränare och arbetsledare använder vi oss av den positiva psykologins referensram, arbets- och orgnaisationspsykologiska mätare samt lösningsinriktad psykoterapi, Acceptance and Commitment Therapy (s.k. ACT-terapi) och mindfullnessövningar.

Arbetspsykologisk träning

Mottagningstjänster

De psykologtjänster som vår byrå erbjuder är tjänster med låg tröskel, vars fokus ligger på att erbjuda professionell diskussionshjälp i utmanande situationer. Psykologisk konsultation gör det möjligt att hitta nya perspektiv och att gå igenom saken inom ramarna för ett konfidentiellt förhållande byggt på växelverkan. Psykologen är bunden av tystnadsplikt. Psykologens mottagningstid är 60 minuter för enskilda personer och 90 minuter för grupper eller par.

Psykoterapi är en målinriktad och professionell verksamhet vars syfte är att stöda människans psykiska tillväxt och utveckling, att utveckla förutsättningarna att lösa sina egna problem samt att främja individens välmående. Psykoterapin kan bestå av individuell-, par-, familje- eller gruppterapi. Psykoterapin sker inom ramarna av ett konfidentiellt förhållande byggt på växelverkan. Psykoterapeuten är bunden av tystnadsplikt.

Våra psykoterapeuter gör kognitiv analytisk psykoterapi, lösningsfokuserad psykoterapi, känslofokuserad terapi, Acceptance and Commitment Therapy (s.k. ACT-terapi), EMDR-terapi samt känsloinriktad parterapi. Kundens behov av psykoterapi bedöms under det första besöket. Beroende på kundens ärende, psykoterapeutiska behov och vilka metoder som kommer att användas kan besökens antal variera från ett konsultationsbesök till flerårig psykoterapi. Längden för ett besök är 45-90 minuter, och varierar från fall till fall.