Tjänster och tariffer (innehåller moms 24 %)

Vår byrå debiterar på basen av timarvode. Faktureringen är alltså baserad på den tid som använts för att utföra uppdrafet. Psyjuridica följer Finlands Juristförbunds grunder för bestämmande av juristarvode, samt god advokatsed och Finlands Psykologförbunds samt Akavas prisrekommendationer.

I faktureringen kan uppdragets svårighetsgrad påverka arvodet som en höjande eller sänkande faktor. För arbete som sker utanför regelbundna arbetstider, på ett främmande språk, utomlands, i svåra förhållanden eller under en snabb tidtabell på grund av faktorer som är oberoende av juristen uppbärs ett förhöjt arvode. För åtgärder som görs på lördagar, söndagar eller helgdagar, på kundens begäran eller om uppdraget nödvändigtvis kräver det, uppbärs arvodet med 50% förhöjning.

Såtillvida det första telefonsamtalet eller inledande epostförfrågningarna (max 15 min) inte leder till ett uppdrag debiteras dessa inte. Timarvodet innehåller byråns allmänna kostnader.

Psykologens arvode bestäms enligt kvaliteten av uppdraget. Enligt Mervärdesskattelagen 34 §:s 1 moment uppbärs ingen mervärdesskatt på försäljning av psykoterapitjänster. På rättspsykologiska konsultationer, medlingstjänster och arbetshandledning uppbärs mervärdesskatten.

Rättsskyddsförsäkring

Till många hemförsäkringar samt företagsförsäkring hör en rättsskyddsförsäkring, som ofta täcker åtminstone en del av de kostnader som uppkommer på grund av det rättsliga uppdraget. Byråns räkning anvisas alltid till kunden själv att betala. Ersättningen av skadehändelser är en fråga mellan kunden och försäkringsbolaget. Vår byrå förbinder sig inte till försäkringsbolagets betalnings- och ersättningsgrunder eller till deras tidtabell.

Rättshjälp

I vissa fall är personer berättigade till rättshjälp ur statens tillgångar, antingen med en självriskkostnad eller utan. Vi informerar kunden om denna möjlighet.

Timarvoden:

Juridiska tjänster:

Juristens uppdrag: 260-280 €/t

Juristens uppdrag som kräver specialkompetens: 290-310 €/t

Gemensam förhandling jurist & psykolog: 295 €/t


Psykologiska tjänster och psykoterapi:

(Rätts)psykologisk konsultation (individuell konsultation, 60 min, moms 0 %): 140 €

(Rätts)psykologisk konsultation (parkonsultation, 60 min, moms 0 %): 210 €

Rättspsykologisk uttalande: 160 € / 60 min (+ moms 24 %)

Cope for Court konsultation (60 min, moms 0 %): 140 €

EMDR-terapi och psykoterapi: se https://www.mementos.fi


Arbetshandledning – be om offert

Utbildningspaket – be om offert

Avgifter som myndigheter uppbär och övriga kostnader (bl.a. resekostnader 0,44 €/km och kopieringsavgifter 0,37 €/sida) uppbärs skilt. För resetiden fakturerar vi 110 €/t (+moms 24%). För enskilda telefonförhandlingar, e-post eller andra mindre uppdrag debiteras minst 15 minuter. För textmeddelanden debiteras minst 10 minuter.

För betalningsdröjsmål uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan enligt Finlands Banks bestämmelser är 7,50 %.

Bokade möten med psykolog eller jurist ska vid förhinder avbokas två dygn innan mötet. Möten som inte blivit avbokade faktureras.