helina hakkanen-nyholm
Helinä Häkkänen-Nyholm

PsyJuridicas grundare, verkställande direktör samt ansvarar för den psykologiska avdelningen

Jag är PsyJuridicas grundare, verkställande direktör samt ansvarar för den psykologiska avdelningen. Till min utbildning är jag psykologie doktor, psykoterapeut samt sexualrådgivare. Jag fungerar som docent i rättspsykologi och kriminalpsykologi vid Helsingfors och Östra-Finlands universitet. Jag har arbetat med rättspsykologiska expertfrågor sedan år 2001.

 

 Då jag tar emot kunder som psykolog eller psykoterapeut använder jag lösningsfokuserade och kognitiva psykoterapimetoder, samt EMDR-behandlingsmetoden. På basis av min forskning och min egen erfarenhet är korttidsterapi en effektiv och tillräcklig psykoterapi i största delen av fallen. En stor del av mina klienter upplever sig ha blivit hjälpta redan efter tio besök.

 

 Den lösningsfokuserade psykoterapiutbildningen har gett mig färdighet att fungera som lösningsfokuserad coach och handledare. Tack vare glädjen av att lära sig utbildar jag mig ideligen vidare. Jag har avlagt all fortutbildning på EMDR-behandlingsmetoden som erbjuds i Finland. Under år 2014 utbildar jag mig i metoden om kraftgivande fotografering.

 

 Jag svarar för vår byrås rättspsykologiska expertarbete. Jag har sammanställt flera psykologiska expertutlåtanden för polisen samt domstolar, och vittnat i rätten tiotals gånger. I samband med dessa uppdrag har jag med lov av uppdragsgivaren haft möjlighet att konsultera lagavdelningen på vårt företag.

 

 Jag utbildar, forskar och skriver. Jag har författat fyra böcker samt varit huvud- eller medförfattare till artiklar i över 40 internationella och inhemska vetenskapliga tidskrifter. Jag fungerar som expert i redaktionen av två utländska vetenskapliga tidningar. Jag har även varit forskare vid Finlands Akademi åren 2002-2008 och handlett två doktorsavhandlingar samt flera pro gradu-arbeten. Jag har fått flera inhemska (Finlands Akademi samt stiftelser) och utländska (Europeiska kommissionen) stipendier för min forskning och mitt skrivande.

 

 Jag arbetar flytande på finska och engelska.

 

 E-post: helina.hakkanen-nyholm@psyjuridica.com

 Tel: 0443511630

Jan-Olof Nyholm

PsyJuridicas grundare, auktoriserad jurist samt ansvarar för PsyJuridicas juridiska avdelning

Jag är PsyJuridicas grundare, auktoriserad jurist (rättegångsbiträde med tillstånd) samt ansvarar för PsyJuridicas juridiska avdelning. Till min utbildning är jag juris kandidat och vicehäradshövding. Jag har verkat på branschen sedan 1981. Jag har även en lång erfarenhet av polisverksamhet: jag fungerade över tjugo år vid centralkriminalpolisen i olika utredningstekniska och operativa ledningsuppdrag och dryga tio år i internationella ansvarsuppgifter vid Europol och Interpol.

 

I mitt arbete som auktoriserad jurist är det viktigt för mig att det rättsliga uppdraget sköts i sin helhet med respekt för huvudmannen. Det här innebär bland annat nåbarhet: jag strävar efter att oberoende av arbetssituation svara åt min huvudman inom ett dygn från att personen kontaktat mig. Det strategiska tänkandet är centralt för hur jag arbetar: jag upplever starkt att strategin, det vill säga planen för hur ett visst mål ska uppnås, är viktigt i rättsvården. Vid behov utnyttjar jag vår byrås psykologiska avdelning samt min erfarenhet av polisutredningar i mitt arbete.

 

Som rättegångsbiträde med tillstånd övervakas mitt arbete både av justitiekanslern, den tillsynsnämnd som hänvisas till i lag om advokater 6a §:s 1 moment samt rättegångsbiträdesnämnden. Jag upplever det som viktigt att föra fram nya synvinklar till den traditionella handlingsmodellen för rättegångsbiträden, samt även ifrågasätta invanda handlingssätt. Enligt min erfarenhet är det till exempel allt för ofta som många människor känner sig missförstådda och förbisedda i rättsprocesserna. Genom mitt eget handlingssätt och exempel strävar jag efter att människor inte skulle behöva uppleva detta. Jag deltar regelbundet i fortutbildningar inom rättsbranschen för att få uppdaterad information om bland annat författningsförändringar och nya lagtolkningar, samt förmedla vår byrås värderingar och nya förhållnings- och arbetssätt till fältet.

 

Jag utbildar, skriver och konsulterar i vår byrås forskningsverksamhet. Ämnen vi behandlat har bland annat innefattat människor med personlighetsstörningar i rättsprocesser, expertutlåtanden i domstol, arbetsplatstvister, skuldpresumtion i förundersökningen, barnets fjärmande från den andra föräldern, hörandet och intervjuandet av personer samt förföljelse ur lagens och riskbedömningens perspektiv.

 

Jag arbetar flytande på finska, svenska och engelska.

 

E-post: jan-olof.nyholm@psyjuridica.com

Tel: 050 3021417

Saara Malinen

Auktoriserad jurist, juris magister

Jag är jurist vid PsyJuridica och auktoriserad jurist (rättegångsbiträde med tillstånd). Jag har även avlagt advokatexamen*. Jag har arbetat sedan år 2012 på byråer specialiserade på familjerätt. Innan jag började på PsyJuridica jobbade jag på advokatbyrå Juhani Salmenkylä Kb och assisterade advokaterna där i olika typer av uppdrag. Jag har även fungerat som lärare på Artikla r.f:s prepkurs, och lärt ut skatterätt, arbetsrätt samt straffrätt. Jag avlägger som bäst min advokatexamen.

 

I mitt arbete är jag speciellt intresserad av familje- och barnrätt samt straffrätt. Jag gjorde min pro gradu-avhandling under rubriken "Tasavertaisten vanhempien huoltoriitojen päästöstentekokriteereistä". I min avhandling undersökte jag lagstiftningens utveckling, domstolarnas bedömningsgrunder i avgöranden som gällt vårdnadsfrågor och barnets boende samt specialdragen i mångkulturella vårdnadstvister.

 

I mitt arbete är det speciellt viktigt med ett varmt bemötande av klienten och att kommunikation är lätt både från klientens och juristens sida. För mig är varje kund och rättsligt uppdrag speciellt, ofta är det ju frågan om kundens framtid och vissa av livets viktigaste frågor. Ett välgjort förberedande arbete över fallets bakgrund är en förutsättning för ett lyckat slutresultat.

 

Jag arbetar flytande på finska och engelska.

 

E-post: saara.malinen@psyjuridica.com

Tel: 040 6562844

 

*I Finland är Advokatförbundet en privaträttslig förening och enligt dess regler kan byråer som hör till föreningen inte utöva annat än advokatverksamhet. Med yrkesbeteckningen ”advokat” kan en arbetstagare heller inte jobba på andra ställen än advokatbyråer. På grund av dessa orsaker använder PsyJuridicas jurister titeln ”jurist”, trots att de har avlagt advokatexamen.

laura myllyla
Laura Myllylä

Juridiska praktikant

Jag fungerar som Psyjuridica Ab:s juristpraktikant och avlägger samtidigt magisterstudier i juridik och psykologi vid Helsingfors universitet. Jag är intresserad av att kombinera de här två studieområdena såväl i mitt arbete som i min utbildning. I mitt arbete anser jag det viktigt att bemöta kunden väl och jag strävar alltid efter att sköta kundens ärende noggrant och korrekt.


Jag har tidigare arbetat bland annat vid magistraten och vid arbetslöshetskassan, var förutom myndighets- och ansökningsärenden också kundrådgivning hörde till mina uppgifter. Jag har även varit aktiv i min studerandeförening som styrelsemedlem med ansvar för ekonomiska ärenden vid Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO).


Jag arbetar flytande på finska, svenska och engelska.

 

E-post: laura.myllyla@psyjuridica.com

Tel: 050 3795715

Laura Kause

Juridiska praktikant

Jag är en juristpraktikant i Psyjuridica Ab och samtidigt slutför jag mina studier i juridik vid Östra Finlands Universitet. Jag är intresserad av heltäckande mänskligt välbefinnande och anser att det är viktigt att tillgodogöra sig psykologiska kunskaper i juristens arbete. I mitt arbete anser jag rättsinnigheten viktigt, samt att kunden blir hörd. Dessutom försöker jag utveckla mig själv fortfarande och fördjupa mina juridiska kunskaper.

 

Jag har tidigare jobbat på advokatbyråer, vid centralkriminalpolisen, vid Kommunikationsministeriet och vid Skatteförvaltningen. Jag har även fungerat som styrelsemedlem i juridiska studenternas fakultetsförening och uftfört värnplikten frivilligt där jag var utbildad plutonchef.

 

Jag arbetar flytande på finska och engelska.

 


E-post: laura.kause@psyjuridica.com

Tel: 044 2390 348